Feeds:
Posts
Comments

1 John 2:12-14

12 Gra,fw u`mi/n( tekni,a( o[ti avfe,wntai u`mi/n ai` a`marti,ai dia. to. o;noma auvtou/) 13 gra,fw u`mi/n( pate,rej( o[ti evgnw,kate to.n avpV avrch/j) gra,fw u`mi/n( neani,skoi( o[ti nenikh,kate to.n ponhro,n) gra,fw u`mi/n paidi,a o[ti evgnw,kate to.n pate,ra 14 e;graya u`mi/n( pate,rej( o[ti evgnw,kate to.n avp avrch/j e;graya u`mi/n( neani,skoi( o[ti ivscuroi, evste kai. o` lo,goj tou/ qeou/ evn u`mi/n me,nei kai. nenikh,kate to.n ponhro,n

Vocabulary:

 • tekni,a : (little) child

Verb Parsing:

 • gra,fw (x4) : 1per s pres act ind
 • avfe,wntai : 3per pl perf pass ind
 • evgnw,kate (x3) : 2per pl perf act ind
 • nenikh,kate : 2per pl perf act ind
 • e;graya (x2) : 1per s aor act ind
 • evste : 2per pl pres ind
 • me,nei : 3per s pres act ind
 • nenikh,kate : 2per pl perf act ind

1 John 2:9-11

9 o` le,gwn evn tw/| fwti. ei=nai( kai. to.n avdelfo.n auvtou/ misw/n( evn th/| skoti,a| evsti.n e[wj a;rti) 10 o` avgapw/n to.n avdelfo.n auvtou/( evn tw/| fwti. me,nei( kai. ska,ndalon evn auvtw/| ouvk e;stin) 11 o` de. misw/n to.n avdelfo.n auvtou/( evn th/| skoti,a| evsti.( kai. evn th/| skoti,a| peripatei/( kai. ouvk oi=de pou/ u`pa,gei( o[ti h` skoti,a evtu,flwse tou.j ovfqalmou.j auvtou/)

Vocabulary:

 • evtu,flwse : to blind

Verb Parsing:

 • le,gwn : nom m s pres act part
 • ei=nai : pres infin
 • misw/n (x2) : nom m s pres act part
 • evsti.n : 3per s pres ind
 • avgapw/n : nom m s pres act part
 • me,nei : 3per s pres act ind
 • e;stin : 3per s pres ind
 • evsti : 3per s pres ind
 • peripatei/ : 3per s pres act ind
 • oi=de : 3per s perf act ind
 • u`pa,gei : 3per s pres act ind
 • evtu,flwse : 3per s aor act ind

1 John 2:7-8

7 VAdelfoi,( ouvk evntolh.n kainh.n gra,fw u`mi/n( avllV evntolh.n palaia.n( h]n ei;cete avpV avrch/j\ h` evntolh. h` palaia, evstin o` lo,goj o]n hvkou,sate avpV avrch/j) 8 pa,lin evntolh.n kainh.n gra,fw u`mi/n( o[ evstin avlhqe.j evn auvtw/|( kai. evn u`mi/n\ o[ti h` skoti,a para,getai( kai. to. fw/j to. avlhqino.n h;dh fai,nei)

Verb Parsing:

 • gra,fw (x2) : 1per s pres act ind
 • ei;cete : 2per pl imperf act ind
 • evstin (x2) : 3per s pres ind
 • hvkou,sate : 2per pl aor act ind
 • para,getai : 3per s pres mid ind
 • fai,nei : 3per s pres act ind

1 John 2:3-6

3 Kai. evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evgnw,kamen auvto,n( eva.n ta.j evntola.j auvtou/ thrw/men) 4 o` le,gwn :Egnwka auvto,n( kai. ta.j evntola.j auvtou/ mh. thrw/n( yeu,sthj evsti,( kai. evn tou,tw| h` avlh,qeia ouvk e;stin\ 5 o]j dV a’n thrh/| auvtou/ to.n lo,gon( avlhqw/j evn tou,tw| h` avga,ph tou/ Qeou/ tetelei,wtai) evn tou,tw| ginw,skomen o[ti evn auvtw/| evsmen\ 6 o` le,gwn evn auvtw/| me,nein ovfei,lei( kaqw.j evkei/noj periepa,thse( kai. auvto.j ou[tw peripatei/n)

Verb Parsing:

 • ginw,skomen (x2) : 1per pl pres act ind
 • evgnw,kamen : 1per pl perf act ind
 • thrw/men : 1per pl pres act subj
 • le,gwn : nom m s pres act part
 • :Egnwka : 1per s perf act ind
 • thrw/n : nom m s pres act part
 • evsti, : 3per s pres ind
 • e;stin : 3per s pres ind
 • thrh/| : 3per s pres act subj
 • tetelei,wtai : 3per s perf pass ind
 • evsmen : 1per p pres ind
 • me,nein : pres act infin
 • ovfei,lei : 3per s pres act ind
 • periepa,thse : 3per s aor act ind
 • peripatei/n : pres act infin

1 John 2:1-2

1 Tekni,a mou( tau/ta gra,fw u`mi/n( i[na mh. a`ma,rthte) kai. eva,n tij a`ma,rth|( para,klhton e;comen pro.j to.n pate,ra( VIhsou/n Cristo.n di,kaion 2 kai. auvto.j i`lasmo,j evsti peri. tw/n a`martiw/n h`mw/n ouv peri. tw/n h`mete,rwn de. mo,non( avlla. kai. peri. o[lou tou/ ko,smou)

Vocabulary:

 • Tekni,a : (little) child
 • para,klhton : mediator, intercessor, helper
 • i`lasmo,j : expiation, propitiation
 • h`mete,rwn : what is ours

Verb Parsing:

 • gra,fw : 1per s pres act ind
 • a`ma,rthte : 2per pl aor act subj
 • a`ma,rth : 3per s aor act subj
 • e;comen : 3per pl pres act ind
 • evsti : 3per s pres ind

1 John 1:8-10

8 eva.n ei;pwmen o[ti a`marti,an ouvk e;comen( e`autou.j planw/men( kai. h` avlh,qeia ouvk e;stin evn h`mi/n) 9 eva.n o`mologw/men ta.j a`marti,aj h`mw/n( pisto,j evsti kai. di,kaioj i[na avfh/| h`mi/n ta.j a`marti,aj( kai. kaqari,sh| h`ma/j avpo. pa,shj avdiki,aj) 10 eva.n ei;pwmen o[ti ouvc h`marth,kamen( yeu,sthn poiou/men auvto.n( kai. o` lo,goj auvtou/ ouvk e;stin evn h`mi/n)�

Verb Parsing:

 • ei;pwmen (x2) : 1per pl aor act subj
 • e;comen : 1per pl pres act ind
 • planw/men : 1per pl pres act ind
 • e;stin (x2) : 3per s pres ind
 • o`mologw/men : 1per pl pres act subj
 • evsti : 3per s pres ind
 • avfh/| : 3per s aor act subj
 • kaqari,sh| : 3per s aor act subj
 • h`marth,kamen : 1per pl perf act ind
 • poiou/men : 1per pl pres act ind

1 John 1:6-7

6 eva.n ei;pwmen o[ti koinwni,an e;comen metV auvtou/( kai. evn tw/| sko,tei peripatw/men( yeudo,meqa( kai. ouv poiou/men th.n avlh,qeian 7 eva.n de. evn tw/| fwti. peripatw/men( w`j auvto,j evstin evn tw/| fwti,( koinwni,an e;comen metV avllh,lwn( kai. to. ai-ma VIhsou/ Cristou/ tou/ ui`ou/ auvtou/ kaqari,zei h`ma/j avpo. pa,shj a`marti,aj)

Verb Parsing:

 • ei;pwmen : 1per pl aor act subj
 • e;comen (x2) : 1per pl pres act ind
 • peripatw/men (x2) : 1per pl pres act subj
 • yeudo,meqa : 1per pl pres mid/pass ind
 • poiou/men : 1per pl pres act ind
 • evstin : 3per s pres ind
 • kaqari,zei : 3per s pres act ind