Feeds:
Posts
Comments

1 John 2:12-14

12 Gra,fw u`mi/n( tekni,a( o[ti avfe,wntai u`mi/n ai` a`marti,ai dia. to. o;noma auvtou/) 13 gra,fw u`mi/n( pate,rej( o[ti evgnw,kate to.n avpV avrch/j) gra,fw u`mi/n( neani,skoi( o[ti nenikh,kate to.n ponhro,n) gra,fw u`mi/n paidi,a o[ti evgnw,kate to.n pate,ra 14 e;graya u`mi/n( pate,rej( o[ti evgnw,kate to.n avp avrch/j e;graya u`mi/n( neani,skoi( o[ti ivscuroi, evste kai. o` lo,goj tou/ qeou/ evn u`mi/n me,nei kai. nenikh,kate to.n ponhro,n

Vocabulary:

 • tekni,a : (little) child

Verb Parsing:

 • gra,fw (x4) : 1per s pres act ind
 • avfe,wntai : 3per pl perf pass ind
 • evgnw,kate (x3) : 2per pl perf act ind
 • nenikh,kate : 2per pl perf act ind
 • e;graya (x2) : 1per s aor act ind
 • evste : 2per pl pres ind
 • me,nei : 3per s pres act ind
 • nenikh,kate : 2per pl perf act ind

1 John 2:9-11

9 o` le,gwn evn tw/| fwti. ei=nai( kai. to.n avdelfo.n auvtou/ misw/n( evn th/| skoti,a| evsti.n e[wj a;rti) 10 o` avgapw/n to.n avdelfo.n auvtou/( evn tw/| fwti. me,nei( kai. ska,ndalon evn auvtw/| ouvk e;stin) 11 o` de. misw/n to.n avdelfo.n auvtou/( evn th/| skoti,a| evsti.( kai. evn th/| skoti,a| peripatei/( kai. ouvk oi=de pou/ u`pa,gei( o[ti h` skoti,a evtu,flwse tou.j ovfqalmou.j auvtou/)

Vocabulary:

 • evtu,flwse : to blind

Verb Parsing:

 • le,gwn : nom m s pres act part
 • ei=nai : pres infin
 • misw/n (x2) : nom m s pres act part
 • evsti.n : 3per s pres ind
 • avgapw/n : nom m s pres act part
 • me,nei : 3per s pres act ind
 • e;stin : 3per s pres ind
 • evsti : 3per s pres ind
 • peripatei/ : 3per s pres act ind
 • oi=de : 3per s perf act ind
 • u`pa,gei : 3per s pres act ind
 • evtu,flwse : 3per s aor act ind